www.zosips.kety.pl

     poniedziałek, 24 lutego 2020     |     licznik: 17852

Biuletyn Informacji
Publicznej

ZOSIPS

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach zwany dalej Zakładem na mocy Uchwały Nr XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 9 września 2016 r. został ustanowiony z dniem
1 stycznia 2017 r. jako jednostka obsługująca do prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kęty. Zakład jest jednostką budżetową i działa w oparciu o statut nadany w/w uchwałą.

Do zadań Zakładu należy:
wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kęty, zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi, w szczególności:
- prowadzenie rachunkowości obsługiwanych jednostek,
- sporządzanie list płac pracowników jednostek obsługiwanych,
- obsługa kadrowa pracowników jednostek obsługiwanych,
- obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników jednostek obsługiwanych.

Do realizacji powierzonych zadań Zakład posiada 12 etatów, w tym:
- Dyrektor:    1 etat,
- Główny Księgowy:    1 etat,
- Dział księgowości:    5 etatów,
- Kasa:    1 etat,
- Dział płac:    3 etaty,
- Kadry:    1 etat.

Zakładem kieruje Dyrektor, który ponosi pełną odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie. Zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora reguluje statut Zakładu.


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKŁADZIE OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W KĘTACH

 

 

 

Copyright © 2010 Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach, ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty